Study Abroad Student Handbook
China China
Center for Global Education

Phrases To Know in China

Arrest

 • I am an United States citizen.
    我是美國人
  wo3 shi4 mei3 guo2 ren2.
 • Please call the United States Embassy/Consulate immediately.
    請立既給美國大使館打電話
  qing3 li4 ji4 gei3 mei3 guo2 da4 shi3 guan3 da3 dian4 hua4
 • I have a right to call the United States Embassy/Consulate.
    我有權利給美國大使館打電話
  wo3 you3 quan2 li4 gei3 mei3 guo2 da4 shi3 guan3 da3 dian4 hua4

Food and Water

 • Where is the market?
    商店在哪兒
  shang1 dian4 zai4 nar3?
 • Where can I get something to eat?
    我能到哪兒買吃的東西
  wo3 neng2 dao4 nar3 mai3 chi1 de dong1 xi?
 • I am allergic to ...
    我對.....過敏
  wo3 dui4...guo4 min3
 • Is this safe drinking water?
    這水能喝嗎
  zhe4 shui3 neng2 he1 ma?
 • I can't/don't eat meat/pork, etc.
    我不能吃肉/豬肉
  wo3 bu4 neng2 chi1 rou4/zhu1 rou4

General Information

 • My name is ...
    我的名子是
  wo3 de ming2 zi shi4
 • Please speak slowly.
    請說的慢一點
  qing3 shuo4 de man4 yi1 dianr3
 • Where is the nearest (bathroom, telephone, bank, internet café, ...)?
    最近的 (廁所, 電話,銀行) 在哪兒?
  zui4 jin4 de (ce4 suo3, dian4 hua4, yin2 hang2) zai4 nar3?
 • Where can I find information about ...?
    我到哪能找到.....信息?
  wo3 dao4 nar3 neng2 zhao3 dao4...xin4 xi2?
 • Can you show me on this map?
    請你在地圖上指給我看
  qing3 ni3 zai4 di4 tu2 shang4 zhi3 gei3 wo3 kan1
 • Can you contact this person for me?
    請你幫我和這個人聯系?
  qing3 ni3 bang1 wo3 he2 zhe4 ge ren2 lian2 xi4
 • I don't understand.
    我不懂
  wo3 bu4 dong3
 • What (time, date, day) is it?
    什么 (時間, 日子)?
  shen2 me (shi2 jian1, ri4 zi) ?
 • Can you give me directions to ...?
    請告訴我去
  qing3 gao4 su wo3 qu4...?
 • Can you write this down for me?
    請你把這寫下來
  qing3 ni3 ba zhe4 xie3 xia lai?
 • I'm lost.
    我走丟了
  wo3 zuo3 diu1 le

Help

 • This is an emergency.
    這是緊急情況
  zhe4 shi4 jin3 ji2 qing2 kuang4
 • I need help.
    我需要幫忙
  wo3 xu1 yao1 bang1 mang2
 • Where is the police station?
    警察局在哪兒
  jing3 cha2 ju2 zai4 nar3?
 • Where can I get help?
    我到哪找急救
  wo3 dao4 nar3 zhao3 ji2 jiu4
 • Please help me!
    請救我
  qing3 jiu4 wo3!
 • Stop! Thief!
    站住! 小偷!
  zhang4 zhu4! xiao3 tou1!

Medical

 • My blood type is ...
    我的血形是
  wo3 de xue4 xing2 shi4....
 • Please take me to the hospital/doctor.
    請代我去醫院
  qing3 dai4 wo3 qu4 yi1 yuan4.
 • I'm allergic to penicillin/aspirin.etc.
    我對匹斯林過敏
  wo3 dui4 pi3 si1 lin2 guo4 min3
 • I'm not feeling well.
    我不舒服
  wo3 bu4 shu1 fu
 • How do I get to the (doctor, hospital)?
    我怎么去醫院
  wo3 zen3 me qu4 yi1 yuan4?
 • I am diabetic, etc.
    我有糖尿病
  wo3 you3 tang2 niao4 bing4

Money

 • Do you take travelers' checks?
    你收玈行支票嗎
  ni3 shou1 lu4 xing2 zhi1 piao4 ma?
 • Do you take credit cards?
    你收信用卡嗎
  ni3 shou1 xin4 yong4 ka3 ma?
 • Where can I exchange money?
    我在哪換錢
  wo3 zai4 nar3 huan4 qian2?
 • Where is the closest ATM?
    最近的取錢機在哪兒
  zui4 jin4 de qu3 qian2 ji1 zai4 nar3?
 • I need a cash advance from my credit card.
    我要從信用卡上取現金
  wo3 yao1 cong1 xin4 yong4 ka3 shang4 qu3 xian4 jin1.
 • What is the exchange rate for (dollars) to (local currency)?
    美元和人民幣的兌換率是多少
  mei3 yuan he ren min bi de dui4 huan4 lv4 shi4 duo1 shao3?
 • How much does this cost?
    這個多少錢?
  zhe4 ge duo1 shao3 qian2?

Transportation

 • How long is the trip?
    這個玈程有多長
  zhe ge lv3 cheng2 you3 duo1 chang2
 • How much is the ticket?
    多少錢一張票
  duo1 shao3 qian2 yi1 zhang1 piao4?
 • Can you take me to a (bus,taxi,train,metro)?
    請你代我去(公共汽車, 出租車,地鐵)?
  qing3 ni3 dai4 wo3 qu4 (gong1 gong4 qi4 che1, qu1 zu1 che1, huo3 che1, di4 tie3)
 • Please take me to the airport.
    請代我去飛機場
  qing dai wo qu fei ji chang
 • Does this bus/metro stop at...?
    這個車在....停嗎?
  zhe ge che zai....ting ma?
 • Are there student rates?
    有學生價嗎
  you3 xue2 sheng jia4 ma?
 • Where can I get a (bus, taxi, train, metro)?
    我到哪去乘 (公共汽車, 出租車,地鐵)?
  wo3 dao4 nar3 qu4 cheng2(gong1 gong4 qi4 che1, qu1 zu1 che1, huo3 che1, di4 tie3)
 • Where can I rent a car?
    我到哪兒去租車?
  wo dao nar qu qi che?
 • What is the fare?
    多少錢?
  duo shao qian?
CSU Study Abroad Programs
Map of California State Universities
STUDY ABROAD PROGRAM SEARCH
Study Abroad
Program Search
Terradotta Logo